PARANDUSKELDRI KASUTUSEESKIRI

 

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Paranduskeldri kasutuseeskiri sätestab kasutajaks registreerimise alused ja korra ning sätestab teenuste kasutamise korralduse, sisekorra ning registreeritud kasutaja vastutuse.
  2. MTÜ Paranduskeldri eesmärk on pakkuda kogukondlikku avaliku töökoja teenust.
  3. Tööriistade ja materjalide kasutamine on tasuta avatud töökoja aegadel, muud teenused võivad olla tasulised vastavalt teenuste hinnakirjale.
 2. KASUTAJAKS REGISTREERIMINE
  1. Kasutajaks on võimalik registreerida kohapeal või veebilehel registreerimisavalduse alusel. Kohapeal saab registreerida kehtiva, fotoga isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel.
  2. Registreerimisavaldusel esitatakse ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), telefoninumber, e-posti aadress ning vabatahtlik märge tegevusala ja uudiskirja saamise soovi kohta.
  3. Kasutaja on kohustatud andmete muutumisest Paranduskeldrilt teatama füüsiliselt või e-kirja info@paranda.ee teel.
  4. Kasutaja kinnitab registreerimisavaldusel allkirjaga, et nõustub täitma Paranduskeldris kehtiva kasutuseeskirja tingimusi.
 3. TEENUSTE KASUTAMINE
  1. Registreeritud kasutaja võib kasutada kõiki Paranduskeldri teenuseid.
  2. Paranduskeldri liikmemaks on 30 eurot aastas. Arvestus kalendriaasta järgi.
  3. Paranduskeldri kasutamisel peab külastaja end registreerima.
  4. Kasutajaks registreerimata saab tutvuda Paranduskeldri teenustega ja võimalustega kohapeal, osaleda meie korraldatud avalikel üritustel osalustasu eest ning kasutada muid teenuseid hinnakirja või kokkuleppe alusel.
  5. Üldiselt kehtib nõue, et ruumid jätta paremasse seisu kui need olid enne sind.
 4. SEADMETE KASUTAMINE
  1. Kõigi seadmetega töötades peab kasutama ohutuid töövõtteid. Kehtib reegel, et kui ei oska tööriista kasutada, küsi abi töökoja meistritelt või vastutavatelt isikutelt.
  2. Hoia tööriistu ja töö lõpetamisel pane need tagasi omale kohale.
  3. Tööde juures, mis tekitavad palju lärmi või on oht lenduvateks osakesteks, peab kasutama kuulmiskaitsed ja prille.
  4. Tolmuste tööde juures peab kandma tolmumaski. Võimalusel kasutada seadmetega alati tolmuimejat. Pinnad tuleb enda järel tolmust puhastada.
  5. Masinaid ja töövahendeid ei tohi jätta töösse ilma järelvalveta. Seega lülita masin välja, kui sellega parajasti ei tegele.
  6. Töötades seadmetega, millel on pöörlevad või keerlevad osad, peavad pikad juuksed olema kinni pandud ning rippuvad ehted/esemed eemaldatud (nt kapuutsinöörid).
  7. Ära juhi kõrvale seadmetega töötava inimese tähelepanu. Oota, kuni ta sind ise märkab ja peatab oma tegevuse. Nii võid teda ehmatada ja seada teda ohtu.
  8. Katkiste seadmetega ei tohi tööd teha. Ära ühenda neid vooluvõrku. Anna katki läinud seadmest koheselt märku töökoja vastutavale isikule.
  9. Punasega märgitud töövahendite kasutamiseks peab läbima eraldi koolituse. Enne seda ei tohi neid kasutada.
  10. Paranduskelder ei vastuta valede töövõtete või isikukaitsevahendite mitte kandmisest tekkinud vigastuste eest.
  11. Töövahendid on kohapealseks kasutamiseks, kuid erandjuhul on võimalik mõnda eset tagatise alusel koju kaasa laenutada. Seda vaid kokkuleppel meeskonnaga ning tagatise suuruse ja laenutamise kestuse otsustab Paranduskeldri meeskond.
 5. KÖÖGI KASUTAMINE
  1. Paranduskeldri kasutaja võib kööki kasutada kaasavõetud toidu soojendamiseks, kohvi või tee vee valmistamiseks.
  2. Söömine toimub köögi läheduses laua taga ning mitte töökoja ruumides.
  3. Kööginõud, tassid ning söögivahendid pestakse enda järel ära. Suuremas koguses nõude pesemiseks kasutada nõudepesumasinat.
  4. Kasutatud nõud tuleb panna tagasi oma kohale st. kasutaja peab tagama, et ta kuivatab nõud kasutamisjärgselt ära.
  5. Külmkapis võib hoida kaasavõetud toitu või jooke, kuid kasutaja lahkumisel peab need endaga kaasa võtma.
  6. Söögitegemine toimub hinnakirja alusel ning selle aja, kestuse ning külastajate arvu peab kasutaja kokku leppima Paranduskeldri meeskonnaga.
  7. Alkoholi tarbimine Paranduskeldri ruumides on keelatud v.a broneeritud sünnipäevapidude või eraürituste ajal.
 6. KÜLASTAJA VASTUTUS
  1. Külastaja vastutab kasutatava seadme või muu vara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest ning on kohustatud Paranduskeldri eelnimetatud nõuete rikkumisega tekitatud kahju hüvitama. Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.
  2. Alaealiste külastajate ohutuse eest töövahendite kasutamisel vastutavad vanemad. Nõue on, et alaealised omapäi seadmetega ei töötaks.
  3. Rikutud või tagastamata jäänud töövahend tuleb asendada samaväärsega või hüvitada Paranduskeldri poolt määratud väärtuses.
  4. Rikutud või tagastamata jäänud töövahendi väärtuse määrab Paranduskeldri juhatuse liikmed. Väärtuse määramise aluseks võetakse töövahendi turuhind, millele lisanduvad seadme soetamiseks, töötlemiseks või ennistamiseks tehtavad kulutused.
  5. Koju laenutatud töövahendi tähtajaks tagastamata jätmise korral on kasutaja kohustatud arve või ettekirjutuse alusel maksma leppetrahvi 0,5 eurot iga viivitatud päeva eest iga tagastamata töövahendi kohta. Leppetrahvi maksimaalne summa on Paranduskeldri poolt määratud töövahendi väärtus. Ettekirjutus koostatakse elektrooniliselt ja edastatakse registreeritud kasutaja märgitud e-posti aadressile. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse arve või ettekirjutuse koopia vanemale. 
  6. Leppetrahvi maksmata jätmisel ja tagastamata või rikutud töövahendi või muu vara rikkumisega tekitatud kahju tähtajaks hüvitamata jätmise korral on Paranduskeldril õigus võlgnevuste sissenõudmiseks kasutada inkassoteenust osutavate juriidiliste isikute teenuseid.
  7. Kuni võlgnevuste likvideerimisteni ei saa kasutaja kasutada Paranduskeldri teenuseid.
 7. SISEKORD PARANDUSKELDRIS
  1. Joobes või psühhotroopse aine mõju all ja/või oluliste hügieeniprobleemidega külastajaid Paranduskeldrisse  (edaspidi hoone) ei lubata.
  2. Hoonesse ei tohi siseneda tuua relvi, laskemoona, lõhkeainet, kergesti süttivaid aineid, määrivaid või lehkavaid esemeid.
  3. Paranduskeldris on suitsetamine keelatud.
  4. Üleriided saab jätta peasissepääsu juures olevasse nagisse. Valveta jäetud esemete eest Paranduskelder ei vastuta.
  5. Paranduskeldri ruumides ei tohi rikkuda avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.
  6. Asjade hoiustamine töökojas on tasu eest (3.5 eurot nädalas). Asjadele peab peale panema oma nime (teip ja marker). Seisma jäänud nimeta esemed võivad sattuda varuosadeks või utiliseerimisse.
  7. Jäätmete sorteerimine toimub seitsmeks grupiks. pakendid, olme, paber/papp, panditaara ja patareid sorteeritakse eluruumis. Metall ja puit töökojas.

 

 1. KASUTUSÕIGUSE PIIRAMINE
  1. Paranduskeldril on õigus kasutuseeskirja korduva tahtliku rikkumise ja/või töövahendi, seadme või muu vara loata väljaviimise või väljaviimise katse tuvastamisel piirata ajutiselt Paranduskeldri kasutamise õigust kuni kuueks kuuks.
  2. Kasutusõiguse piiramise ja selle tähtaja otsustab juhatuse liige kasutuseeskirja rikkumise raskust ja muid sellega seonduvaid asjaolusid arvestades ning vormistab kasutusõiguse piiramise kirjaliku otsusena.
  3. Otsust on õigus vaidlustada, esitades vaide Paranduskeldri nõukogule viie päeva jooksul alates otsuse kättesaamisele järgnevast päevast.