23.05.2019

MTÜ Paranduskelder põhikiri

 

 • Üldsätted
  1. Paranduskelder on mittetulundusühing, mis tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel.
  2. Ühingu ametlik nimi on “MTÜ Paranduskelder”, edaspidi lühendatult “Paranduskelder”.
  3. Paranduskeldri asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
  4. Paranduskeldri missioon on muuta inimeste tarbimisharjumusi elutervemaks ja aidata kaasa jätkusuutlike tarbimismallide arengule.
  5. Paranduskeldri eesmärgid on:
   1. kehtestada parandamiskultuuri jätkusuutliku ühiskonna osana;
   2. tõsta taaskasutusele suunatud teadlikkust;
   3. vähendada jäätmeteks jõudvaid esemeid ning pikendada nende eluiga;
   4. muuta Lõuna-Eesti piirkonna inimeste tarbimisharjumisi kestvaid tooteid eelistavaks.
  6. Oma eesmärkide saavutamiseks:
   1. korraldab teoreetilisi ja praktilisi koolitusi, paranduskohvikuid, infopäevi, konsultatsioone;
   2. organiseerib avalikkusele avatud töökoja tegevust;
   3. loob ja osaleb koostööprojektides, mis on seotud eesmärkide saavutamisega;
   4. vahendab esemete parandamiseks vajalikke materjale ja tööriistu;
   5. vahendab parandatud, taaskasutusele suunatud või taaskasutatud materjalidest loodud esemeid;
   6. suhtleb avalikkuse ja sihtrühmadega;
   7. jagab oskusteavet jäätmemajandusest ning taaskasutamise võimalustest;
  7. MTÜ on asutatud tähtajatult.
  8. MTÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

 • MTÜ Liikme vastuvõtmise, väljaastumise ning -arvamise tingimused ja kord
   1. MTÜ on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri on avalik. Liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad ühingu eesmärke ja on valmis panustama nende saavutamiseks.
   2. Paranduskeldri liikme vastuvõttu otsustab MTÜ juhatus liikmekandidaadi avalduse esitamise päevast kuu aja jooksul. Liikmeks saaja tasub Paranduskeldri üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
   3. MTÜ-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu.
   4. MTÜ liikme võib MTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui:
    1. MTÜ liige tegutseb põhikirjas sätestatud eesmärkide vastaselt või ei täida üldkoosoleku otsuseid;
    2. puudub või ei ole volitanud enda eest osalema vähemalt kolmel järjestikusel üldkoosolekul;
    3. ei ole tasunud põhikirjas määratud majandusaasta lõpuks liikmemaksu.
   5. Paranduskeldri liikme väljaarvamise otsustab Paranduskeldri juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist ja väljaarvatavalt liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
   6. Paranduskeldri juhatuse poolt välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Paranduskeldri üldkoosolekul.
 • Liikme õigused ja kohustused
   1. Paranduskeldri liikmetel on õigus:
    1. osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul ning olla valitud Paranduskeldri juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
    2. osaleda ühingu põhikirjalises tegevuses;
    3. volitama enda nimel üldkoosolekul hääletama teist MTÜ liiget;
    4. esindama volituse alusel kuni viie (5) MTÜ liikme esindajana;
    5. saada juht- ja kontrollorganitelt Paranduskeldri tegevuse kohta informatsiooni.
   2. Paranduskeldri liige on kohustatud:
    1. järgima MTÜ tegevuses osalemisel põhikirja ja MTÜ organite otsuseid;
    2. tasuma asutamislepinguga määratud tähtajaks ja suuruses MTÜ sisseastumismaksu ja üldkoosolekuga määratud aasta liikmemaksu;
    3. hoidma ja säästlikult kasutama ühingu valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara;
    4. informeerima teisi ühingu liikmeid olulisematest ühist huvi pakkuvatest küsimustest;
    5. täitma muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või ühingu juhtorganite otsustest;
    6. osalema Paranduskeldri korraldatud üritustel (üldkoosolek, talgud).
 • Üldkoosolek
   1. Mittetulundusühing Paranduskelder kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal MTÜ liikmel on üldkoosolekul hääletamiseks üks hääl.
   2. Üldkoosoleku pädevuses on:
    1. Paranduskeldri põhikirja muutmine;
    2. Paranduskeldri eesmärgi ja tegevuste muutmine;
    3. juhatuse liikmete määramine ja juhatuse töökorra kinnitamine;
    4. soovi korral revisjonikomisjoni määramine;
    5. juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
    6. nõusoleku andmine üle Paranduskeldri nimel üle 10 000 euro suuruste tehingute sooritamiseks;
    7. Paranduskeldri tegevuse lõpetamine;
    8. juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Paranduskeldri esindaja määramine;
    9. Paranduskeldrile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
    10. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
   3. Paranduskeldri üldkoosoleku kutsub kokku juhatus 7-päevase etteteatamisega:
    1. aastaaruande kinnitamiseks
    2. muudel juhtudel, kui Paranduskeldri huvid seda nõuavad.
   4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Paranduskeldri liikmetest. Juhul kui koosolekul ei tule vajalik esindus kokku, on juhatusel kahe nädala jooksul õigus kokku kutsuda uus üldkoosolek, mis olenemata osalejate arvust on otsustusvõimeline.
   5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud või esindatud Paranduskeldri liikmetest ja Paranduskeldri põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
   6. Paranduskeldri põhikirja, eesmärkide, tegevuste muutmiseks ja Paranduskeldri tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku ⅔ häältenamus.
 • Juhatus
   1. Paranduskeldri tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 2 liiget, kuid mitte rohkem kui 5 liiget.
   2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.
   3. Igal juhatuse liikmel on õigus Paranduskeldrit esindada, kui üldkoosoleku otsusega ei ole sätestatud teisiti.
   4. Juhatus moodustab Paranduskeldri eesmärkide täitmiseks töörühmi, komisjone, ekspertgruppe jms.
   5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik vähemalt poolte juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
   6. Kui juhatuse liige on seotud ettevõttega, kellega tehingut tehakse, siis taandab ta end otsuse vastuvõtmisest.
 • Revisjonikomisjon
   1. Paranduskeldri revisjonikomisjon valitakse soovi korral üldkoosolekul üheks aastaks. 
   2. Paranduskeldri revisjonikomisjon kontrollib põhikirjast kinnipidamist ja Paranduskeldri finantstegevust ning annab aru üldkoosolekule.
   3. Revisjonikomisjon on otsusevõimeline, kui selle töös osaleb üle poole valitud liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
  1. Majanduslik tegevus
   1. Paranduskeldri majanduslikuks aluseks on laekumised:
    1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
    2. fondidest;
    3. organisatsioonide, asutuste ja üksikisikute annetustest, subsiidiumidest ja sihtotstarbelistest laekumistest;
    4. Paranduskeldrile laekunud tuludest;
    5. publikatsioonide ja atribuutika müügist.
   2. Paranduskeldri vahendeid kasutatakse:
    1. majandusliku ja organisatoorse tegevuse korraldamiseks;
    2. töötasudeks;
    3. lähetusteks;
    4. ekspertide töö tasustamiseks;
    5. muudeks liikumise eesmärkide ja tegevustega seotud kulutusteks.
 • Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine
  1. Paranduskeldri ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
  2. Paranduskeldri likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
  3. Paranduskeldri likvideerimisel antakse Paranduskeldri vara üle mõnele teisele Eestis tegutsevale mittetulundusühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja sihtasutuste nimekirja ning mille eesmärgid on sarnased MTÜ Paranduskeldri eesmärkidega määratud tegevuse jätkamiseks.